خدمات

بسته خدماتی سپیدار سیستم

صورت مالی

تهيه صورت های مالی و صورت مغایرت بانکی

کنترل

كنترل حسابهای بانكی و صندوق به صورت ارزی و ریالی

نگهداری

نگهداری حساب مشتریان

خرید خدمت

خرید خدمت و صدور فاکتور متناسب با آنها

do my essay cheap