تولیدی

بسته تولیدی سپیدار سیستم

بهبود فرآیند

بهبود فرآیندهای تولید و جلوگیری از اتلاف منابع

محاسبه آسان

محاسبه آسان بهای تمام شده هر محصول به تفکیک هر سفارش و مشتری

کاهش ضایعات

کاهش ضایعات تولید و محاسبه بهای تمام شده ضایعات

مديريت فرايند

مديريت فرايند توليد از ابتدای سفارش تا انتهای توليد محصول