پیمانکاری

essay writers

بسته پیمانکاری سپیدار سیستم

محاسبه

محاسبه سود و زيان مربوط به هر پروژه به تفكيك قرارداد

کنترل

کنترل تضامین ، پیش دریافت‌ها ، علی الحساب و مصالح مربوط به هر قرارداد

مدیریت

مدیریت صورت وضعیت های ارسالی و صورت هزینه های دریافتی

برآورد

برآورد میزان پیشرفت پروژه های پیمانکاری